PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG PHP7.3 PELAYAN NGINX - UBUNTU

Terdahulu cara pasang php versi terkini pelayan http Nginx sistem operasi CentOS disini dan cara pasang php versi terkini php pelayan http Apache2 sistem operasi Ubuntu disini.

Kesemua blog tersebut merupakan bahagian panduan asas vps Linux. PHP atau Hypertext Processor pertama kali ditulis oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 dan ia merupakan bahasa penskripan sumber terbuka percuma.

PASANG PHP V7.3 NGINX - UBUNTU

Dibahawah adalah panduan pasang php pelayan web Nginx sistem operasi Ubuntu. Sebelum memulakan panduan ini pelayan Nginx perlu dipasang dalam pelayan yang mana panduanya ada pada laman ini.

CARA PASANG PHP VERSI TERKINI 7.3 (9.1) PELAYAN HTTP NGINX SISTEM OPERASI UBUNTU

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna pelayan Ubuntu disini.

2.Pasang pakej repo php untuk membolehkan pentadbir pasang php versi terkini 7.3;.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

3.Kemaskini pelayan;.

sudo apt update

4.Naik taraf pelayan bila perlu;.

sudo apt upgrade

Cara semak ekstensi php yang tersedia;.

apt search php-

5.Cara pasang php versi terkini 7.3 pelayan web Nginx sistem operasi Ubuntu;.

sudo apt install php7.3-fpm

Boleh tambah ekstensi jika perlu, contoh: install php7.3-fpm php7.3-xmlrpc.

Cara semak versi php;.

php -v

6.Semak dan ubahsuai konfigurasi php (fpm) jika perlu;.

sudo nano /etc/php/7.3/fpm/pool.d/www.conf

Cari baris tetapan user, group, listen.owner dan listen.group. Patikan ianya ditetapkan untuk www-data ataupun nginx;.

user = www-data
group = www-data
listen.owner = www-data
listen.group = www-data

Ataupun

user = nginx
group = nginx
listen.owner = nginx
listen.group = nginx

Simpan konfigurasi.

Mulakan semula php-fpm dan benarkan ia aktif selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl restart php7.3-fpm
sudo systemctl enable php7.3-fpm

7.Ubahsuai konfigurasi Nginx, panduan asas vps buat blok pelayan disini.

 sudo nano /etc/nginx/conf.d/dev.rozak.net.conf

Edit kod dibawah mengikut keperluan seterusnya bubuh dalam konfigurasi server block (Nginx);.

server {
   listen 80;
   server_name dev.rozak.net www.dev.rozak.net;
   root /var/www/dev.rozak.net;
   index index.php index.html;

   location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
   }   

   location ~ \.php$ { 
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
   } 

   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
      root /var/www/dev.rozak.net;
   }   
    }

8.Cara semak konfigurasi Nginx;.

sudo nginx -t

9.Mulakan semula Nginx;.

sudo systemctl restart nginx

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

10.Buat sebuah fail php untuk semak konfigurasii atas talian;.

sudo nano /var/www/dev.rozak.net/info.php

Bubuh kod ini dan simpan;.

<?php phpinfo(); ?>

Layari fail tersebut menggunakan pelayar web http://dev.rozak.net/info.php .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *