PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG PHP 7.3 PELAYAN NGINX - CENTOS

Dibawah adalah panduan asas vps atau pelayan peribadi maya cara pasang php versi terkini 7.3 pelayan web http nginx sistem operasi CentOS.

Hypertext Processor (pada mulanya Personal Home Page) atau php adalah sebuah bahasa penskripan sumber terbuka dicipta pertama kali pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf.

Blog berkaitan: cara pasang nginx sistem operasi CentOS.

Pasang PHP Centos Nginx

CARA PASANG PHP VERSI TERKINI 7.3 PELAYAN HTTP NGINX SISTEM OPERASI CENTOS

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, panduan asas vps cara buat id pengguna pelayan disini.

2.Pasang Epel;.

sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

3.Pasang remi;.

sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

4.Pasang yum-utils;.

sudo yum install yum-utils

Pakej lalai php ketika ini ialah v5+

5.Tukar pakej php dengan versi 7.3;.

sudo yum-config-manager --enable remi-php73

Tukar nilai 73 kalau berkehendak pasang versi lain.

6.Cara semak senarai ekstensi php;.

sudo yum search php-

7.Pasang php-fpm. Jika diperlukan boleh tambah ekstensi lain.

sudo yum install php-fpm php-ekstensi

Cara semak versi php dalam pelayan;.

php-fpm -v

8.Disyorkan edit dan ubah suai konfigurasi php.ini, ianya untuk naik taraf keselamatan;.

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

sudo nano /etc/php.ini

Ubah kod ;cgi.fix_pathinfo=1 jadi sperti ini;

cgi.fix_pathinfo=0

9.Edit fail konfigurasi php-fpm;

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Ubah suai user dan group daripada apache kepada nginx;.

user = nginx
group = nginx

Ubah suai ;listen.owner dan ;listen.group daripada nobody kepada nginx, padam symbol ; diawal baris konfigurasi.

listen.owner = nginx
listen.group = nginx 

Bubuh kod ini dibawah listen = 127.0.0.1:9000 ;.

listen = /run/php-fpm/www.sock

Simpan konfigurasi.

10.Mulakan php-fpm dan benarkan ia aktif selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl restart php-fpm
sudo systemctl enable php-fpm

11.Edit konfigurasi nginx, ubah suai kod dibawah mengikut keperluan dan simpan. Panduan penuh disini.

server {
   listen 80;
   server_name rozak.net www.rozak.net;
   root /var/www/rozak.net; index index.php index.html index.htm;

   location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
   } 

   location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
   } 

   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
    root /var/www/rozak.net;
   }
    }

12.Cara semak konfigurasi nginx;.

sudo nginx -t

13.Mulakan semula nginx;.

sudo systemctl restart nginx

14.Buat sebuah fail php untuk semak konfigurasi atas talian;.

sudo nano /var/www/rozak.net/info.php

Bubuh kod ini dan simpan;.

<?php phpinfo(); ?>

Semak konfigurasi php - nginx atas talian, buka fail tersebut menggunakan pelayar web http://rozak.net/info.php .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *