CARA PASANG LITESPEED DAN PHP 7.3 CENTOS & UBUNTU

Blog saya sebelum ini cara pasang OpenLiteSpeed dan php 7.3, mengikut kajian LiteSpeed berada pada kedudukan ke-4 (Okt 2019) pelayan web http yang paling banyak diguna selepas Apache, Nginx dan IIS (Microsoft). Walaubagaimanapun prestasi LiteSpeed diyakini melebihi ketiga pesaing tersebut. Sekiranya peredaran LiteSpeed dibuat percuma sejak ia dikeluarkan mungkin akan menempati kedudukan yang pertama.

Blog berkaitan: panduan vps.

LiteSpeed dan OpenLiteSpeed dibangunkan oleh syarikat yang sama, OpenLiteSpeed merupakan pelayan http berasaskan pada LiteSpeed versi percuma dan sumber terbuka.

CARA PASANG PELAYAN WEB HTTP LITESPEED

1.Buat permohonan lisensi percubaan disini, muat turun lisensi (trial.key) yang dihantar menerusi e-mel.

2.Kemaskini dan naik taraf pelayan bila perlu.

Centos:

Cara buat pengguna CentOS menjalankan sudo disini.

sudo yum update
sudo yum upgrade

Ubuntu:

Cara buat pengguna Ubuntu menjalankan sudo disini.

sudo apt update
sudo apt upgrade

3.Buka direktori tmp:

cd /tmp

4.Muat turun pemasang pelayan web LiteSpeed;.

wget https://www.litespeedtech.com/packages/5.0/lsws-*.*.*-ent-x86_64-linux.tar.gz

Sesuaikan *.*.* dengan versi semasa.

5.Buka fail tersebut;.

tar xvfz  lsws-*.*.*-ent-x86_64-linux.tar.gz 

6.Buka direktori pemasangan;.

cd lsws-*.*.*

7.Muat naik lisensi percubaan (trial.key) kedalam direktori tersebut (/tmp/lsws-*.*.*).

8.Mulakan pemasangan;.

sudo ./install.sh

Guna cara ini (menggantikan langkah keempat sehingga langkah 8) untuk pemasangan menggunakan lisensi langganan (dapatkan disini).

sudo bash <( curl https://get.litespeed.sh ) KodLisensi

Semak lisensi yang dipaparkan pada terminal ssh, klik Enter untuk membuka keseluruhan lisensi. Teruskan pemasangan dengan memberi jawapan Yes.

Direktori lalai pelayan LiteSpeed ialah /usr/local/lsws (disyorkan), tukar bila perlu. Teruskan dengan menekan butang Enter.

Saya syorkan menukar nama pentadbir (admin), buat kata laluan dan e-mel pentadbir.

Disyorkan menggunakan nobody untuk pengguna dan nogroup untuk kumpulan LiteSpeed, tekan Enter untuk mengekalkanya.

Tukar port lalai 8080 dengan 80 (http), kekalkan menggunakan port 8080 bilamana terdapat pelayan http lain (Apache, Nginx) yang aktif dalam pelayan untuk mengelak laman web Down.

Tekan Enter pada tetapan port pentadbiran untuk mengekalkan port 7080.

Teruskan langkah pemasangan mengikut keperluan sehingga berjaya, saya syorkan buat tetapan autostart.

Pemasangan pelayan http LiteSpeed

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

9.Ubahsuai aturan firewall dan benarkan port 80 (http) port 443 (https) dan port 7080 (pentadbiran LiteSpeed).

Centos:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=7080/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Ubuntu:

sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw allow 7080
sudo ufw reload

Semak pemasangan pelayan http LiteSpeed atas talian http://Ip-pelayan. Tambahkan port 7080 untuk mengakses papan pemuka LiteSpeed (http://Ip-pelayan:7080).

Log-masuk menggunakan id pentadbir LiteSpeed yang dibuat pada masa pemasangan, gunakan cara ini untuk menukarnya semula bila perlu;.

cd /usr/local/lsws/admin/misc
sudo sh admpass.sh

KONFIGURASI ASAS LITESPEED

CARA BUAT SAMBUNGAN HTTP (PORT 80) DAN HTTPS (PORT 443)

10.Configurations => listeners.

11.Edit default lsitener, tukar nama default dengan http dan simpan.

12.Listener list => add.

13.Nama listener HTTPS, alamat ip ANY, port 443, secure YES. Simpan konfigurasi.

LiteSpeed Listeners

CARA AKTIFKAN SSL PAPAN PEMUKA LITESPEED

14.Pasang sijil ssl mengikut panduan ini.

15.Web console => listeners.

16.Edit adminListener.

17.SSL => edit tab ssl private key.

Lokasi fail private key :

/etc/letsencrypt/live/rozak.net/privkey.pem

Lokasi sijil ssl (certificate) :

/etc/letsencrypt/live/rozak.net/fullchain.pem

Chained : yes

Simpan tetapan.

Edit tab protokol bila perlu, beri tanda versi ssl dan simpan.

Edit tab ciri-ciri dan keselamatan, pilih yang mana perlu dan simpan.

Tawaran cloud vps $2.5 sebulan disini.

18.Mulakan semula pelayan http LiteSpeed (Actions => graceful restart).

Semak konfigurasi atas talian https://rozak.net:7080

CARA PASANG PHP 7.3.* PELAYAN WEB LITESPEED

Pakej semasa pelayan web http LiteSpeed didatangkan dengan lsphp versi 5.6.*, ikuti panduan ini untuk pasang dan aktifkan versi 7.3.* (lsphp versi terkini okt 2019).

19.Pasang repo LiteSpeed:.

CentOS 5:

sudo rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el5.noarch.rpm

CentOS 6:

sudo rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el6.noarch.rpm

CentOS 7:

sudo rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm

CentOS 8:

sudo rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el8.noarch.rpm

Debian & Ubuntu:

wget -O - http://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh | bash

CARA PASANG PHP V-7.3.* LITESPEED

Arkib Litespeed: disini.

20.Pasang php 7.3 LiteSpeed dan beberapa pakej yang berkaitan:

CentOS:

sudo yum install epel-release
sudo yum install lsphp73 lsphp73-common lsphp73-mysqlnd lsphp73-gd lsphp73-process lsphp73-mbstring lsphp73-xml lsphp73-mcrypt lsphp73-pdo lsphp73-imap lsphp73-soap lsphp73-bcmath
sudo ln -sf /usr/local/lsws/lsphp73/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5

Ubuntu:

sudo apt install lsphp73 lsphp73-common lsphp73-mysqlnd lsphp73-gd lsphp73-process lsphp73-mbstring lsphp73-xml lsphp73-mcrypt lsphp73-pdo lsphp73-imap lsphp73-soap lsphp73-bcmath
sudo ln -sf /usr/local/lsws/lsphp73/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5

21.Buka konfigurasi pelayan LiteSpeed, configurations => Server => External app.

22.Edit php versi lama. Ubahsuai borang dengan maklumat berikut.

Name = LSPHP73
Address = uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock
Command =  $SERVER_ROOT/lsphp73/bin/lsphp

Kekalkan yang lain dan simpan.

Konfigurasi LSPHP LiteSpeed

23.Mulakan semula pelayan LiteSpeed, Action => graceful restart.

Semak konfigurasi php atas talian.


Deprecated: File Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /var/www/rozak.net/wp-includes/functions.php on line 5583

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *