PAKAR SEO MALAYSIA LOGO

CARA BUAT FAIL PERTUKARAN MEMORY (SWAP MEMORY)

Swap memory mengambil ruang hdd (ssd) diguna untuk menampung sementara beban pada memory sebenar. Tujuanya untuk mengurangi kesesakan akses kepada kuasa memory pada satu masa.

Semak memory aktif pada pelayan;.

free -m

Ataupun:.

free -h

1.Buat sebuah fail dan beri peruntukan;.

sudo fallocate -l 2G /rozakswap

Contoh diatas memperuntukan sebanyak 2Gigabytes (dari jumlan setoran hdd/ssd) pada rozakswap.

Ataupun:.

sudo dd if=/dev/zero of=/rozakswap bs=1024 count=2097152

2.Ubahsuai kebenaran fail;.

sudo chmod 600 /rozakswap

3.Buat fail sebagai pertukaran memory:.

sudo mkswap /rozakswap

Notis:

Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=fde7d2c8-06ea-400a-9027-fd731d8ab4c8

4.Aktifkan;.

sudo swapon /rozakswap

5.Buat fail pertukaran kekal aktif, edit fstab:.

sudo nano /etc/fstab

Bubuh kod ini kedalam fail tersebut;.

/rozakswap swap swap defaults 0 0

6.Cara semak fail pertukaran memory:.

sudo swapon --show
free -m

Swappiness menentukan seberapa kerap system buat pertukaran, nilai kekerapan antara 0 sehingga 100. Nilai yang rendah menjadikan kernel menghindari pertukaran seboleh mungkin, nilai yang tinggi menjadikan kernel lebih kerap menggunakan ruang pertukaran.

Cara semak;.

cat /proc/sys/vm/swappiness

Cara tukar kekerapan;.

sudo sysctl vm.swappiness=10

CARA PADAM FAIL PERTUKARAN MEMORY (SWAP MEMORY)

1.Nyahaktif ruang pertukaran;.

sudo swapoff -v /rozakswap

2.Edit fstab dan padam pertukaran:.

sudo nano /etc/fstab

Padam kod:.

/rozakswap swap swap defaults 0 0

3.Padam fail pertukaran.

sudo rm /rozakswap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *